Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku


Obsah radonu je primárně měřen pouze ve vzduchu. Jeho objemová aktivita se stanovuje buď přímo měřením radonu 222 nebo se odvozuje z aktivity jeho rozpadových produktů, zachycených na filtru při prosávání definovaného množství vzduchu. Stanovení obsahu radonu v ostatních substancích je ovlivněno nejistotou stanovení účinnosti vypuzování a jímání vzduchu z těchto materiálů. Míru vypuzení plynu z vody je možno považovat za stoprocentní, stanovení obsahu vzduchu v horninách je pak zatíženo účinností procesů mletí, drcení a vysávání a na celkový výsledek je třeba nahlížet se zohledněním výšepopsaného.
Měření obsahu radonu je prováděno ze dvou základních důvodů.
1.Požadavky legislativy(plnění programů monitorování, plnění požadavků na obsah radonu v hrorninách pro stavební řízení atd.)
2. Z vlastní zvědavosti na stav věcí
Měření pro první skupinu může zajistit pouze akreditovaná osoba s metodikami schválenými Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a přístroji ověřenými Českým metrologickým institutem, inspektorátem pro ionizujícího záření.
Měření pro druhou skupinu může zajistit kdokoli.
První skupina měřitelů zajišťuje potřebné razítko, druhá skupina pouze číselnou hodnotu. Měření obou skupin může být stejně kvalitní nebo nekvalitní.
Základním prvkem výběru dodavatele služby- měření radonu by měla být prokázaná nezávislost na provádění zbytečných protiradonových opatření. V případech vazby na stavební aktivity se jedná o luxusní ukázku střetu zájmů. Na stránkách Státního ústavu radiační ochrany nalezneme návrhy vhodných a bezplatných způsobů zjištění objemové aktivity radonu ve vlastním objektu či lokalitě.
V současné době stojí radonová problematika v ČR na rozcestí. Buď se jí podaří směřovat do skutečných rizikových oblastí, nebo zaútočí na bezmocného občana nesmyslnými legislativními zrůdnostmi.
Pokud se z jakýchkoli důvodů rozhodnete pro zajištění měření radonu, lze nejlépe provést volbu výběrem podle kategorie kvality. Největší zkušenosti mají pracoviště s největší tradicí. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SUJCHBO) vlastní komoru s etalonem radonu 222 pro ověřování přístrojů a bezpochyby je zárukou nejvyšší odbornosti. Stejné doporučení lze provést i pro Státní ústav radiační ochrany (SURO). Kontakty lze nalézt na stránkách Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SUJB).


PROTIRADONOVÝ PRUVODCE

VÝSKYT RADONU

RIZIKO RADONU

ÚVOD