Výskyt radonu

Vznik radonu
Není jediný důvod domnívat se, že by radon vznikal na Zemi jinak, než rozpadem radia a radium vzniká rozpadem atomů, vznikajících rozpadem uranu a thoria. Izotopy radonu, které vznikají z thoria se nazývají thoron. Jejich zdravotní riziko je velmi nízké vzhledem k jejich krátké době existence. Zabýváme se tedy pouze radonem 222. Ten vzniká z rádia 226 a jeho zdrojem jsou horniny, obsahující přírodní uran(Uran 238).
Transport radonu
Radon 222 tedy vzniká jako dceřiný produkt Uranu 238. Je přímým potomkem Radia 226. Lidskou důlní činností se dostává s uranem a rádiem na povrch země, především pak hledá cestu na povrch sám. Prolíná rychlostí přímo úměrnou propustnosti hornin. Nejideálnější způsob, jak se dostat na světlo je využívání všemožných skulin a skulinek. Takové mu poskytují především trhliny, zvané tektonické linie.Tyto „škvíry“ dosahují délek v řádu desítek až stovek kilometrů, a tak jeho výskyt nekoresponduje vždy s výskytem uranových rud (viz mapy radonového rizika). Na své cestě využívá možnosti rozpustit se vodě a stává se příměsí podzemních vod. Na povrchu je naředěn větry do vzduchu a stává se příměsí v neškodné koncentraci. V uzavřených prostorách, jako jsou nevětrané místnosti, však může jeho koncentrace ve vzduchu dosáhnout hodnot, představujících zdravotní riziko.
Výskyt radonu
Radon se vyskytuje buď tam, kde vydechuje do ovzduší na své přirozené cestě z ložisek uranových, nebo tam, kam byly uranové zdroje dopraveny. Jak bylo řečeno v kapitole o transportu uranu, nemusí jeho výskyt na povrchu korespondovat s výskytem uranu v podloží. Vzhledem k tradici, kterou radonová problematika má právě v Čechách, nemělo by být obtížné získat informace o odhadu radonového výskytu z tzv. map radonového rizika. Třebaže u těchto map, pořízených s nemalým nákladem, nikdy nechybí zdůraznění nezávaznosti vůči skutečnému stavu, je cílem seriozních složek radonového programu umožnit použití těchto map pro stanovení radonových indexů pozemku, případně radonových indexů čehokoli. Doufejme, že v dohledné době se prosazení použitelnosti těchto map minimálně pro oblasti s nízkým a středním rizikem (rozuměj pro většinu území) podaří prosadit.

PROTIRADONOVÝ PRUVODCE

MAPY VÝSKYTU RADONU

RIZIKO RADONU

MĚŘENÍ RADONU

ÚVOD